Online Marketing

ตำแหน่งที่ต้องการ: Senior Marketing Executive,Digital Marketing Communication,Online Marketing
อายุ: 27 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน: Senior Maeketing Executive , Online Marketing Executive
พื้นที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพ
เงินเดือน: 28,000-30,000